Jak definiować kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to cena pieniądza obcej wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, ile jednostek waluty krajowej trzeba wydać, aby kupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Wykonana przez władze monetarne (obniżka kursu pieniądza danego kraju, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, bowiem czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi w innych krajach. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, zachęca inne państwa, będące ważnymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia dewaluacji w celu obrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby produktów i usług, które jesteśmy w stanie zakupić za daną kwotę. Z reguły będzie ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja objawia się zmniejszeniem ceny określonej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost wartości produktu lub uslugi. Termin używany głównie w stosunku do podniesienia wartości waluty krajowej do waluty innego kraju w systemie ruchomych kursów walut (jest on kontrolowany poprzez rynek). Oznacza podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest nierzadko efektem deflacji. W systemie stałego kursu walutowego zwiększenie wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej waluty lokalnej, zmniejszenie wydatków obsługi zadłużenia międzynarodowego i zmniejszenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku ofert cenowych dóbr zagranicznych. Złe efekty aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu i przyrost kosztów realizacji prac w relacji do wartości pracy za granicą.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.